သင္ခန္းစာ(၁)


Letter and Word
A, B, C, D စတဲ့အကၡရာေတြကို Letter လို ့ေခၚတယ္။ အဂၤလိပ္ အကၡရာေတြဟာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေလးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ 
1) CAPITAL LETTERS (PRINTED FORM)
ပုံႏွိပ္စာလုံးႀကီး          ဥပမာ …. A, B, C, D, E, F,G, H, I, J, K, L, M, N,O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
2) SMALL LETTERS (PRINTED FORM)
ပုံႏွိပ္စာလုံးေသး         ဥပမာ  ….  a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n,o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z
3) CAPITAL LETTERS (WRITTEN FORM)
လက္ေရးစာလုံးႀကီး    ဥပမာ  …. A, B, C, D, E, F,G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,Z
4) SMALL LETTERS (WRITTEN FORM)
လက္ေရးစာလုံးေသး   ဥပမာ  …. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z

Vowels & Consonants
အဂၤလိပ္ အကၡရာေတြထဲက a e i o u ကို သရ (Vowels) လို ့ေခၚျပီး က်န္တဲ့ အကၡရာ (b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z) ေတြကိုေတာ့ ဗ်ည္း (Consonants) လို ေခၚတယ္။
Sentence
၀ါက်
A sentence is a group of word with complete sence. အဓိၸါယ္္ျပည့္စုံတဲ့ စကားစုကို၀ါက်(sentence) လို ့ေခၚပါတယ္။
eg ...  1) Baby cry.     2) We eat rice.
၀ါက်အမ်ဳိးမ်ဳိး
၀ါက်ေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္ (၄) မ်ဳိးရွိပါတယ္၊
I. Statement sentence (ေျပာသည့္၀ါက်)
          1)  Dogs like meat.               2)  I am a programmer.
II. Interrogative Sentence (ေမးခြန္း၀ါက်)
          1)  Do you read newspaper?             2)  Do you love me?
III. Imperative Sentence (ခိုင္းသည့္၀ါက်)
          1)  Open the door.                   2)  Get out.
IV. Exclamatory Sentence(အာေမဋိတ္ ၀ါက်)
          1)  What a Shame!        2)  Oh ! My God.
၀ါက်၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား
၀ါက်တိုင္းမွာ subject နဲ ့ predicate ပါသည္။
Subject ဆိုသည္မွာ ျပဳလုပ္သူကတၱား(နာမ္/နာမ္စား) ျဖစ္သည္။
eg  ..    1)  We use internet.           2)  He Sleep.
Predicate ဆိုတာကေတာ့ subject ေနာက္ကျဖစ္ျပီး ၀ါက်၏အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ကတၱား အေၾကာင္း ကုိေဖာ္ျပသည္၊
ဥပမာ..Birds fly.(ငွက္ေတြ ဘာလုပ္သလဲ ...ပ်ံတယ္ေပါ့)
Farmers grows paddy.(လယ္သမားေတြကစပါးကို ဘာလုပ္သလဲ..စိုက္ပ်ဳိးတယ္)   ဒီ predicate အပိုင္က ကတၱား ဘာလုပ္သည္ ဘာျဖစ္သည္ ကိုေဖာ္ျပသည္။
Predicate အပိုင္းမွာ Verb(ၾကိယာ) အျမဲပါသည္။ နားလည္လြယ္ရန္ Predicate ကို Verb အျဖင့္ခဏမွတ္ပါ။ ၀ါက်ဆိုတာဘာလဲလို႔ေမးရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ ကေလးမ်ားက Subj+Verb+Obj တဲ့ဗ်ာ။ မွန္ေတာ့မွန္ပါ့ဗ်ား ..ဒါေပမယ့္ သူေသေသခ်ာခ်ာ မသိေသးလို ့ပါ..တခ်ဳိ ့၀ါက်ေတြမွာ subject + verb နဲ႔တင္ အဓိၸါယ္္ ျပည့္စုံပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့   ဒီ Verb က Object(ကံ) မလိုတဲ့ Verb(intransitive verb) ျဖစ္ေနလိုပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည္ပါ။ ဒီ၀ါက်ေတြမွာ Object(ကံ) မပါဘဲျပည့္စံုေနပါတယ္။    eg..Baby cry.      Birds fly.      He sleep.
တခါတေလက်ေတာ့ subject + verb နဲ႔တင္ ျပည့္စုံတဲ့၀ါက် မျဖစ္ဘူး။ ဒီတခါျပည္စုံတဲ့ ၀ါက် ျဖစ္ဖို ့စကားလုံး တလံုးလိုလာတယ္။ ဒီစကားလုံးဟာ Verb ေၾကာင့္လိုလာတာ။ Subject ကတၱားရဲ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခံရတဲ့သူ၊ ခံရတဲ့ အရာ၀ထၳဳၿဖစ္တယ္။အဲဒီ ခံရတဲ့သူ၊ ခံရတဲ့ အရာ၀ထၳဳကို Object လို ့ ေခၚတယ္။
eg...A cow gives ဘာကိုေပးတာလဲ ( မျပည့္စုံတဲ ့၀ါက်)
A cow gives milk. ႏြားကႏုိ ့ကိုေပးသည္ (ျပည့္စုတဲ့၀ါက်ေပါ့)
ထပ္ေလ့လာၾကည့္ပါ
   1)   I love my mother.            2)   We love our country.

သင္ခန္းစာ(၂)

 

Words

အဓိပၸါယ္္ရွိတဲ့ အကၡရာအစုကို word (စကားလုံး) လို ့ေခၚတယ္။

   ဥပမာ ... go = သြားသည္   dog = ေခြး    book = စာအုပ္   eat = စားသည္   cat = ေၾကာင္

Word-Class (စကားလုံး အမ်ဳိးအစား)

 အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း (၈) မ်ဳိးရွိပါတယ္။ The Eight Parts of Speech လို ့ေခၚတယ္။

1) Noun .. (n)  နာမ္ / အမည္

    ဥပမာ........... man, woman, boy, girl, dog, cat, car စတဲ့စကားလုံးမ်ဳိး။

2) Pronoun..(pron)  နာမ္စား / (Noun အစားအသုံးျပဳတဲ့စကားလုံး)

    ဥပမာ........... I, we, you, he, she, it, they စတဲ့စကားလုံးမ်ဳိး။

 3) Adjective...(adj)  နာမ၀ိေသသန /( Noun ကိုအထူးျပဳေပးတဲ့စကားလုံး)

    ဥပမာ........... good, bad, fat, thin စတဲ့ (ေသာ) ပါေသာ စကားလုံးမ်ဳိး။

 4) Verb......(v)  ႀကိယာ (လုပ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွိေၾကာင္းျပတဲ့ စကားလုံး)

    ဥပမာ........... go, come, eat, have စတဲ့(သည္) ပါေသာ စကားလုံးမ်ဳိး။

 5) Adverb...(adv) ႀကိယာ၀ိေသသန / ( Verb ကိုအထူးျပဳေပးတဲ့စကားလုံး)

    ဥပမာ........... slowly, quickly, carefully, good, beautiful စတဲ့ (စြာ) ပါေသာစကားလုံးမ်ဳိး။

 6) Preposition..(pre) ေနရာျပစကားလုံး

    ဥပမာ........... in, on, at, to, from စတဲ့စကားလုံးမ်ဳိး။

7) Conjunction..(conj) ဆက္သြယ္ေပးတဲ့စကား

    ဥပမာ........... and, but, or, because စတဲ့ စကားလုံးမ်ဳိး။

8. Interjection...(interj) အာေမဋိတ္ စကားလုံး

    ဥပမာ...........

    Is that so?! Oh, unexpected!

    Surprising! Extraordinary!

    How wonderful! O, what a surprise!

   Oh, I see! Ah, poor fellow!

   Oh, that's great! Hear, Hear! () Dear, Dear!

   ၄င္းတို႔ကိုေနာက္အခန္းမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသြားမည္။

Content Words and Structure Word

ေခတ္သစ္ Grammar ဆရာေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္စကားလုံးေတြကို ႏွစ္မ်ဳိးသာ ခြဲျခားထားတယ္။ ၄င္းတို႔မွာ Content word ႏွင့္ Structure word တို ့ပါပဲ။


Content Word

Content Word ဆုိတာ တစ္လုံးဆီမွာ အဓိပၸါယ္္ ထင္ထင္ရွားရွားရွိတဲ့ စကားလုံးမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။

1. Noun

2. Verb

3. Adjective နဲ႔

4. Adverb...   ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္Content word ေတြျဖစ္တယ္။

Structure Word

တစ္လုံးဆီမွာ အဓိပၸါယ္္ ထင္ထင္ရွားရွားမရွိလွပဲ ၀ါက်ဖြဲ ့စည္းရာမွသာ သုံးရတဲ့ စကားလုံးမ်ဳိးကိုေတာ့ structure word (ဖြဲ ႔စည္းမွုစကားလုံး)လို႔ေခၚတယ္။

1. Pronoun အမ်ဳိးမ်ဳိး

2 .Preposition

3. Conjunction

4. Article

5. Helping Verb.....စတဲ့စကားလုံးေတြဟာ ့ structure word ေတြျဖစ္တယ္။

 

သင္ခန္းစာ(၃)


Phrase & Clause

Phrase

အဓိပၸါယ္္ မျပည့္စုံ ေသးတဲ့ စကားစုကို Phrase လို႔ေခၚတယ္။

ဥပမာ… 1. In the east = အေရွ့ဘက္တြင္
          2. on the table = စားပြဲေပၚမွာ
          3. at the door = တံခါး၀တြင္
          4. under the tree= သစ္ပင္ေအာက္မွာ
          5. behind the wall = နံရံေနာက္တြင္

Phrase မွာ Subject တို႕ Verb (Predicate) တို႕ပါေလ့မရွိ။

Phrase = Preposition (adj) N

Preposition ဆိုတာ ေရွ့ေဆာင္ပုဒ္၊ Pre- ေရွ့မွာ၊ Position- တည္ေနရာ ဒါေၾကာင့္ နာမ္/နာမ္စား ေရွ့မွာထားသုံးတဲ့စကားလုံးလို႔ အဓိပၸါယ္္ရပါတယ္။ ဦးစီးပုဒ္၊ ၀ိဘတ္ ဆိုျပီးအမ်ဳိးမ်ဳိး လို႔လည္းဆိုၾကပါေသးတယ္။ ေရွ့ေဆာင္ပုဒ္ဆိုတာ နာမ္/နာမ္စား တခုရဲ.ေရွ့မွာထားသံုးရတယ့္စကာလုံးေပါ့..ဘာေၾကာင့္ထားရလဲဆိုရင္ အဲဒီ နာမ္/နာမ္စား နဲ႕ အျခား နာမ္/နာမ္စားတို႔ရဲ့ဆက္သြယ္ပုံကိုေဖာ္ျပေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Eg..in, on, at, of, for, by, with, near, to, from, etc

ဥပမာ…   1. My mother is in the kitchen.
           2. Fruits are on the table.
           3. My father is not at home.

Noun phrase မွာေတာ့ Gerund (V+ing style) နဲ႔ to infinitive ဆုိျပီးရွိပါတယ္…

Eg..  I like playing the guitar. (gerund)
       I want to drink a cup of coffee.

Clause

Subject တုိ႕ Verb (Predicate) တုိ႕ ပါေပမဲ့ အဓိပၸါယ္္ မျပည့္စုံေသးတဲ့ စကားစုကို Clasue လို ့ေခၚတယ္။အမွီ၀ါက်လို႔ ေခၚႏုိင္တယ္။

Clause = Conjunction + Subject + Predicate
          = Conjunction + Predicate

ဥပမာ….  1. [the man] who kill the tiger က်ား ကိုသတ္ေသာ (သူ)
            2. [the cat] which likes milk ႏြားႏုိ႔ၾကိဳက္ေသာ (ေၾကာင္)
            3. that they will come သူတို႕လာမယ္ဆိုတာ
            4. because he works hard သူၾကိဳးစားေသာေၾကာင့္
            5. if you work hard မင္းၾကိဳးစားရင္

Conjunction ; စကားဆက္ဆိုတာ ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ စကားလုံးပဲ။ စကားလုံးတစ္လုံးကို အျခားစကားလုံး တစ္လုံးနဲ႔၊ ၀ါက်တစ္ခုကို အျခား၀ါက်တစ္ခုနဲ႕ ဆက္သြယ္ေပးတယ္။
        A conjunction is a joining word. It joins one word to another word or one sentence to another sentence.
 Eg.. and, or , because, if, after, but, etc.

ဥပမာ..   1. Boys and girls sing together.
            2. Give me a fountain- pan or a ball-pen.
            3. He is poor, but he is honest.
            4. Moe Moe is absent because she is ill.
            5. If you want to succeed you must work hard.

ဒီထက္ပိုေျပာရရင္…  Sentence is group of words …. အဓိပၸါယ္္ ျပည့္စုံ… Subj and verb ပါ

                           Phrase is group of words  …. အဓိပၸါယ္္ မျပည့္စုံ…. Subj and verb မပါ

                           Clause is group of words  .… အဓိပၸါယ္္ မျပည့္စုံ… Subj and verb ပါ

ဒီ၀ါက်ေလးကိုၾကည္႔ရင္ရွင္းသြားမွာပါ…
She was reading a story when her mother come into the room .(sentence)
when her mother come into the room(clause)
come into the room(phrase)..


သင္ခန္းစာ(၄)

Noun (နာမ္)

သက္ရွိသက္မဲ့ ျဒပ္ရွိျဒပ္မဲ့တုိ႔၏ အမည္ဟူသမွ်ကို Noun (နာမ္) လို႔ေခၚတယ္။

ဥပမာ … man, woman, boy, girl, dog, cat, car စတဲ့စကားလုံးမ်ဳိး…..

နာမ္ဆိုတာ အမည္ေပးတဲ့စကားလုံးျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္မ်ာ၊ တိရစာၦန္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားရဲ႕ အမည္မ်ားကို နာမ္မ်ားကို နာမ္မ်ားလို႕ေခၚတယ္။


Nouns အမ်ဳိိးမ်ဳိး

ေရွး Grammar ဆရာမ်ားက Noun ေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ခြဲထားတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ Noun ေတြကေတာ့……..

      1. Proper Noun (ဧက၀ိဓနာမ္) / (ကိုယ္ပိုင္နာမ္)

      2. Common Noun (အမ်ားဆိုင္နာမ္)

      3. Collective Noun (သမူဟနာမ္)  /  (အစုျပနာမ္) နဲ႔

      4. Abstract Noun (စိတၱဇနာမ္)……တို႔ပါပဲ။

ေခတ္သစ္ Grammar ဆရာေတြကေတာ့ Noun ကို(၂)မ်ဳိးသာခြဲထားပါတယ္။

Countable (ေရတြက္လို႔ရတဲ့ နာမ္) & Uncountable (ေရတြက္လို႔မရတဲ့နာမ္) တုိ႔ပါပဲ။


၁။ Proper Noun (ဧက၀ိဓနာမ္) / (ကိုယ္ပိုင္နာမ္) :ဆုိတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အမည္ျဖစ္တယ္။တစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ တစ္ခုအတြက္ သီးျခားမွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ကို (Proper Noun <ဧက=တစ္ဦး> ၀ိဓ=နာမ္)ဟုေခၚသည္။

 လူအမည္        eg.. ,Thar Gyee, , Thi Hla, Ye’ Paing , Daw Aye , U Tun, Mr./Mrs. Smith

 တိရစာၦန္အမည္    eg.. ,Aung Net, Kyar Bo

 အရပ္ေဒသ - ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ဳိး အမည္မ်ား

        Mon State               Kayin

      Yangon Division      Japanese

        Myanmar                Indian

 

ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းအို္င၊္ သမုဒၵရာ တို႕ရဲ႕အမည္ေတြဟာ  The Ayeyarwaddy, The Pacific, The Red Sea , The Suez Canal

သေဘၤာ၊ ရုပ္ရွင္ရုံ၊ သတင္းစာ စသည္တို႕၏ အမည္မ်ား The President, The Pa Pa Win, The city hall, The New Light of Myanmar, The

Kyemon, The people magazine ေတြရဲ႕ အမည္ေတြဟာ proper noun ေတြျဖစ္တယ္။


မွတ္ခ်က္။ Proper Noun ကို Capital Letter(စာလုံးၾကီး) နဲ႕အျမဲေရးစေရး တယ္                Yangon (/) yangon(x)                    

           ကိုယ္ပို္င္အမည္ေတြရဲ႕ေရွ့မွာ A, An, The ေရးရန္မလို A U Aung (x) U Aung (/)


၂။ Common Noun (အမ်ားဆိုင္နာမ္):  တစ္စုံတစ္ယာက္နဲ႕သာမက အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ အမည္မ်ားကို အမ်ားဆိုင္နာမ္(Common Noun)

မ်ားလို႕ေခၚ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္တဲ့ အမည္ေတြျဖစ္တယ္။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ အရာ၀ထၳဳတို႕၏ အမည္မ်ားကို အမ်ားဆိုင္နာမ္ဟုေခၚသည္။

 

  ဥပမာ…, man (လူဟူသမွ် Man လို ့ေခၚႏုိင္၊ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ အမည္)

           dog  (ေခြးဟူသမွ်ကို dog လုိ႔ေခၚႏုိင္တယ္ ေခြးတိုင္းကိုေခၚရန္ေပးထားတဲ့အမည္)

   table (စားပြဲတိုင္းကိုေခၚႏုိင္တဲ့အမည္)

             twon  (ျမဳိ႕ဟူသမွ်ကို လို႕ေခၚႏုိင္တယ္)

             habour (ဆိပ္ကမ္းဟူသမွ်ကို လို႕ေခၚႏုိင္တယ္)

             river / sea (ျမစ္ သမုဒၵရာ တုိင္းႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့အမည္)

     မွတ္ခ်က္။ ။ တခ်ဳိ႕ Proper Noun ကို Common Noun အျဖစ္ေျပာင္းသုံးလို႕ရတယ္၊

          ဥပမာ.. U Pon Nya is often called the Shakspaer of Myanmar.


ဦးပုညကို ျမန္မာ့ရွိတ္စပီးယားလို႕ေခၚေလ့ရွိသည္။ (ဦးပုည သည္ ရွိတ္စပီးယား ေလာက္ ေတာ္တဲ့ျမန္မာျပဇာတ္ေရးဆရာၾကီး ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္၊)

ဒီေနရာ မွာShakespear ကို လူအမည္အေနနဲ႕မဟုတ္ဘဲ ျပဇာတ္ေရးဆရာၾကီးအျဖင့္ႏွင့္သာ သုံးထားတာျဖစ္တယ္။) ဒါေၾကာင့္ Shakespear ဟာ

Proper Noun မဟုတ္ေတာ့ဘဲ Common Noun ျဖစ္သြားတယ္။


၃။ Collective Noun (သမူဟနာမ္)  /  (အစုျပနာမ္):အစုအေ၀းေတြရဲ႕ အမည္ကို Collective Noun လို႕ေခၚတယ္။   သေဘာခ်င္းတူတဲ့

သက္ရွိသတၱ၀ါ သို႕မဟုတ္ သက္မဲ့ပစၥည္းတို႕ရဲ႕ အစုအေပါင္းကိုေဖာ္ျပတဲ့ အမည္မ်ားကို သမူဟနာမ္ /  အစုျပနာမ္လို႕ေခၚတယ္။

   eg.,Committee, Jury(တရားသူၾကီးအဖြဲ႕), army, fleet(စစ္ေရယာဥ္အုပ္စု), crowd, flock(သိုးအုပ္), herd(ႏြားအုပ္), class, term, navy, pair,

family, a group of young men, a flock of sheep, a herd of cattle, a hive of bees.


၄။Material Noun (ဒဗၼနာမ္): တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုရယ္လို႕ပိုင္းျခားလို႕မရတဲ့ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ၊ သတၱဳ၊ သစ္သား တုိ႕လိုအေျခခံ ပစၥည္းမ်ားကို

material noun  လို႕ေခၚပါတယ္။

      eg., water, air, earth, mud, sand, wood, chalk, cotton, leather, plastic, metal, gold, silver, rice, wheat, bread, sugar, salt,

meat, beef, pork, mutton, curry, oil, milk, tea, coffee

 ယခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ common noun ထဲမွာပဲေပါင္းထည့္ေလ့ရွိပါတယ္။


 Abstract Noun (စိတၱဇနာမ္) အေကာင္အထည္မရွိ၊ ကိုင္ၾကည့္လို႕လည္းမရ၊ စိ္တ္ထဲကသာ မွန္းဆသိရွိႏုိင္တဲ့ Noun မ်ဳိးကို Abstract Noun

လို႕ေခၚတယ္။ ျဒပ္မရွိ၊ ကိုင္တြယ္စမ္သပ္၍ လည္းမရ ျမင္လည္းမျမင္ႏုိင္ စိတ္ျဖင့္သာေတြးေတာႏုိင္တဲ့နာမ္။

        Eg ....kindness, beauty, honesty, bravery, obedience, wisdom, victory, innocence, happiness, sorrow, laziness, pleasure,

leisure, friendship, childhood, manhood, hardness, softness,love, anger, greed, heat, light, length, height

 မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာလိုအမ်ားအားျဖင့္ “ျခင္း” တုိ႕ “မွဳ” တို႕နဲ႕အဆုံးသတ္တက္တဲ့ Noun မ်ဳိးကို Abstract Noun လို႕ေခၚေလ့ရွိတယ္။


Countable & Uncountable Nouns


 1.   Countable Noun     – Common Noun, Collective Noun

2.   Uncountable Noun _Proper Noun, Material Noun, Abstract Noun

တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု သုံးခုရယ္လုိ႕ ေရတြက္ႏုိင္တဲ့နာမ္ေတြက တစ္ခုစိသီျခားရွိတဲ့နာမ္ေတြပါပဲ။

      ဥပမာ .... one dog, two dogs, three dogs

                  one book, two books, three books

                  two flock of birds  , three yoke of oxen, five pairs of slipper ..စသည္ Common Noun, Collective Noun

တို႔ကိုေရတြက္လို႔ရတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။


Proper Noun, Material Noun & Abstract Noun တို႔ကို ေရတြက္လို႕မရဘူးဆိုတာ လည္းထင္ရွားပါတယ္..ဒီမွာၾကည့္လိုက္ေနာ္…

     ဥပမာ…Myanmar ႏုိင္ငံဆိုတာ ကမၻာမွာတစ္ခုတည္းရွိတယ္။ ႏွစ္ခု သုံးခုရယ္လို႔ ေရတြက္လို႔မရဘူးဆိုတာက ထင္ရွားပါတယ္..Mount Everest ဧ၀ရက္ေတာင္..

        Water ဆိုတာနည္းနည္းယူလည္းေရ မ်ားမ်ားယူလည္းေရပါပဲ..ေရတစ္ခု ေရႏွစ္ခုလို႕ေရတြက္လို႔မွမရတာ။ milk, coffee, wood, paper, silver စသည္ေပါ့…

        Sorrow ၀မ္းနည္းခ်င္း တူတူပဲေပါ့….ရေလာက္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္..

မွတ္ခ်က္။ ။ Uncountable မွာ အမ်ား (Plural) ပုံစံမရွိပါ။

                                              

                                                သင္ခန္းစာ (၅)

Case and Number
Case
Nouns (နာမ္)ေတြကို ၀ါက်ထဲမွာ သုံးတဲ့ေနရာအလိုက္ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားတာကို case လို႕ေခၚတယ္။ Case အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္…အေရးၾကီးဆုံကေတာ့
Nominative Case (Subject အေနနဲ ႔သုံးထားတဲ့ Noun)
    ဥပမာ..Mg Mg is clever. Khin Khin is beautiful.

Objective Case (Object အေနနဲ ႔သုံးထားတဲ့ Noun )
    ဥပမာ..I love my mother. We admire Khin Khin.

Possessive Case (ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းျပတဲ့ Nouns ကို Possessive Case)
    ဥပမာ..Mg Mg’s father is very rich. Khin Khin’s eyes are bright.

  မွတ္ခ်က္။ ။     Possessive case အေနနဲ႔ သုံးတဲ့ အခါ သက္ဆိုင္ရာ Noun  ရဲ႕ ေနာက္မွာ (’s)ထည့္ေပးရတယ္။

         eg.., 1. dog’s tail     2.bird’s wings
  ‘s’ ႏွင့္ဆုံးတဲ့အမ်ား (Plural Noun) ေတြကို  possessive case သုံးရင္ေတာ့ ( ’ ) ပဲထည့္ရမယ္။ s မလိုပါ..

       eg..,1.  the dogs’ tails  2. Birds’ wings
  သက္မဲ့ေတြရဲ႕ေနာက္မွာ(’s) မထည့္ရ။ ေရွ့မွာof ထည့္ေပးရတယ္။

      eg.., 1 The house’s windows (x)   The window of the house (/)
Number (ဆိုတာ အေရအတြက္ျဖစ္တယ္၊ Nouns ေတြမွာ Number (၂)မ်ဳိးရွိပါတယ္။)

         Singular Number                                     Plural Number
        (တစ္ခု၊ တစ္ေယာက္) ႏွင့္                             (အမ်ား) တို႔ပါ။
   Singular ကို Plural ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းခ်င္လွ်င္…

၁။ s ေပါင္းထည့္ေပးပါ။ eg.., boy  to  boys, book  to  books, desk   to   desks, house  to   houses, river   to   rivers စသည္ျဖင့္..

၂။ s ,sh, ch  ႏွင့္ x  တုိ႕နဲ႕ ဆုံးတဲ့ စကားလုံေတြရဲ႕ေနာက္မွာေတာ့ es  ကိုေပါင္းေပးပါ..
       brush      brushes,    box        boxes, ,
       class       classes ,    gas        gasses,

       fox          foxes,        tax         taxes,
       watch      watches,  
branch   branches,

                                                                                                              
 ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္...

Make a Free Website with Yola.