တစ္ေန႔ တြင္ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ထံမွ လက္ေဆာင္ စာအုပ္ကေလး တစ္အုပ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ကေလးကေတာ့ ဆရာ မိုးျမင့္ေမာင္ ေရးထားတဲ့ “ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ သုတပန္းခင္း” ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူ သူငယ္ခ်င္းတို ့ကို ဗဟုသုတရေစလိုတဲ့ ဆႏၵႏွင့္ အနည္းငယ္ ထုတ္ႏုတ္တင္ဆက္ လိုက္ပါတယ္။ အရမ္းလည္းေကာင္းသည့္ အတြက္၀ယ္ယူထားသင့္ပါတယ္။

        ဆရာ မိုးျမင့္ေမာင္ အားကန္ေတာ့ပန္းဆင္လွ်က္…

  ရဲပိုင္ၿဖိဳး


-The only bird that can fly backwards is the humming bird.
-ေနာက္ျပန္ပ်ံသန္းႏုိင္သည့္ တစ္မ်ဴိးတည္းေသာငွက္မွာ “ငွက္ပိတုန္း” ျဖစ္သည္။

-The giant squid has the largest eyes in the world.
- ကမၻာ့အၾကီးဆုံးမ်က္လုံးပိုင္ရွင္မွာ ဧရာမေရဘ၀ဲေကာင္ျဖစ္သည္။

-An ostrich’s eye is bigger than its brain.
-ငွက္ကုလားအုတ္၏ မ်က္လုံးသည္ ၄င္း၏အုံးေႏွာက္ထက္ ပို၍ၾကီးမား၏။

-A rat can survive longer without water than a camel.
ၾကြက္သည္ ကုလားအုတ္ထက္ ေရမရွိပဲ အခ်ိန္ၾကာျမွင့္စြာ အသက္ရွင္ႏုိင္သည္။

-A dolphin sleeps with one eye open.
-လင္းပိုင္သည္ မ်က္လုံးတစ္ဖက္ဖြင့္၍ အိပ္စက္သည္။

-A crocodile cannot stick its tongue out.
-မိေခ်ာင္းသည္ ၄င္း၏ လ်ွာကိုအျပင္သို႔မထုတ္ႏုိင္ပါ။

-A goldfish has a memory span of three seconds.
-ေရႊငါးတစ္ေကာင္၏ မွတ္ဥာဏ္မွာ သုံးစကၠန္႔မွ်သာၾကာရွည္သည္။

-Camels will spit if they are annoyed.
-ကုလားအုတ္မ်ားသည္ စိတ္အေႏွက္အယွက္ျပဳခံရလွ်င္ တံေတြးျဖင့္ ေထြးတက္သည္။

-Only female mosquito bites.
-ျခင္အမမ်ားသာ ကိုက္တက္သည္။

-A mammal's blood is red, an insect's blood is yellow and a lobster's blood is blue.
-ႏုိ႕တုိက္သတၱ၀ါ၏ေသေသြးသည္ အနီေရာင္၊ ပိုးမႊား၏ေသြးသည္ အ၀ါေရာင္၊ ပုဇြန္တုပ္၏ေသြးသည္ အျပာေရာင္အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။

-Loud, fast  music makes termites chew faster.
-က်ယ္ေလာင္ျပီး ျမန္ေဆာင္ေသာဂီတသံသည္ ျခေကာင္မ်ားအား အစားအစာကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ၀ါးစားေစသည္။

-A blue whale's tongue weights more than an elephant.
-ေ၀လငါးအျပာ၏လွ်ာသည္ ဆင္ၾကီးတစ္ေကာင္ထက္ ပို၍ ေလးသည္။

-Bats always exit a cave to the left.
-လင္းႏုိ႕မ်ား ဂူထဲမွ အျပင္သို႕ထြက္လွ်င္ ၀ဲဘက္သို႕ ပ်ံသန္းတက္ၾကသည္။

-Tigers have striped skin, not just striped fur.
-က်ားမ်ား၏သားေမြးမ်ားသာမက အေရခြံပါ အစင္းက်ားမ်ား ျဖစ္သည္။

-The heart of a giraffe weights more than 25 lb, and is 2 feet wide.
-သစ္ကုလားအုတ္၏ ႏွလုံသည္ (၂၅) ေပါင္ ေက်ာ္ေလးျပီး အက်ယ္ ႏွစ္ေပရွိသည္။

-Elephants are not afraid of mice.
-ဆင္မ်ားသည္ ၾကြက္ ကိုမေၾကာက္ပါ။

-Camels have three eyelids to protect their eyes from blown sand.
-ကႏၱာရအတြင္းရွိ သဲမွုန္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ကုလားအုတ္မ်ားတြင္ မ်က္ခြံသုံးထပ္စီရွိၾကသည္။

-Slugs have four noses.
-ပတ္က်ိတြင္ ႏွာေခါင္းေပါက္ေလးခုရွိသည္။

-Snakes are immune to their own venom.
-ေျမြမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ကိုယ္ပိုင္အဆိပ္ကို ခံႏုိင္စြမ္းရွိသည္။

-The fastest bird is the peregrine falcon and can fly faster than 190 miles per hour.
-အျမန္ဆုံးပ်ံသန္းႏုိင္ေသာ ငွက္ မွာ "ပယ္ရာဂရင္းန္" လင္းယုန္ငွက္ျဖစ္ျပီး တစ္နာရီလွ်င္ မုိ္င္(၁၉၀) ႏွုန္းမက ပ်ံသန္းႏိုင္သည္။

-Mosquitoes are attached to the colour blue more than any other colour.
-ျခင္မ်ားသည္ အျခားအေရာင္မ်ားထက္ အျပာေရာင္၏ ဆြဲေဆာင္ ျခင္းကို ပုိ၍ခံရသည္။

-Cats cannot taste sweet things.
-ေၾကာင္မ်ားသည္ ခ်ဳိေသာအရသာကိုမခံစားႏုိင္ပါ။

-The largest egg is laid by the ostrich and can be 8 inches in length and 6 inches in diameter.
-ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဥမွာ ငွက္ကလားအုတ္၏ ဥျဖစ္ျပီး၊ အလွ်ား (၈) လက္မ၊ အခ်င္း (၆) လက္မရွိသည္။
Make a Free Website with Yola.